Kategorie      

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.nejlepsiobrazy.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.


2. Provozovatel

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.nejlepsiobrazy.cz je fyzická osoba Vítězslav Šanda se sídlem K Hájku 1724, 509 01, Nová Paka, IČ: 88515273, zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 25. ledna 2012.

Prodávající není plátcem DPH.


3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží lze objednat:

A) prostřednictvím elektronické obchodu www.nejlepsiobrazy.cz

B) e-mailem – v e-mailu specifikujte kód obrazu, způsob doručení a úhrady

Veškeré objednávky provedené způsoby popsanými v bodech A a B jsou závazné.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.


4. Cena zboží

Ceny uvedené na internetových stránkách obchodu www.nejlepsiobrazy.cz jsou konečné – prodávající není plátce DPH. Kupující má možnost se před potvrzením objednávky informovat na e-mailu info@nejlepsiobrazy.cz, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny jsou:

A) vždy platné a závazné v okamžiku potvrzení objednávky v případě objednávky přes obchod www.nejlepsiobrazy.cz

B) vždy platné takové, které jsou potvrzené prodávajícím v e-mailové korespondenci


5. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.


6. Platební podmínky

Platbu za objednané zboží lze provést:

A. Bankovním převodem
Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací e-mail, ve kterém naleznete informace k platbě. Objednání zboží u dodavatele a následné fyzické dodání objednávky kupujícímu lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

B. Na dobírku (hotově při převzetí zboží)
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručovateli (Česká pošta, s.p.).


7. Dodací podmínky

Doručení zboží v rámci ČR zajišťuje Česká pošta, s.p. Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Termín dodání je:

A. při platbě bankovním převodem na účet 14 dnů od připsání fakturované částky na účet.

B. při platbě na dobírku 14 dnů od objednání.


8. Reklamace

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Veškeré námi prodávané zboží má záruční dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sespat zápis s doručovatelem.

Reklamované zboží musí být doručeno do místa podnikání prodávajícího. Reklamované zboží zaslané formou dobírky nebude přijato! Balík by měl obsahovat reklamované zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail, telefonní číslo), označen viditelně textem „REKLAMACE“. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené:
- nesprávným používáním
- nesprávným skladováním
- vnějšími událostmi
- běžným používáním
- nesprávnou manipulací kupujícího
- při přepravě

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


9. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, fyzická osoba Vítězslav Šanda se sídlem K Hájku 1724, 509 01, Nová Paka, IČ: 88515273, zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 25. ledna 2012, nebo e-mail: info@nejlepsiobrazy.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy budou peníze zaslány kupujícímu na bankovní účet. Na žádost kupujícího budou peníze vráceny inkasní složenkou. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato!


10. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné k vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa včetně PSČ, e-mailová adresa a kontaktní telefon), budou použity výhradně pro účely spojené s vyřízením objednávky včetně distribuce objednaného zboží a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje prodávající považuje za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám bez souhlasu kupujícího ani nijak zneužity, vyjma poskytnutí dat potřebných pro doručení objednaného zboží (např. Česká pošta, s.p.).

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Heureka Shopping s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 14 dnů od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Osobní údaje jsou ukládány v momentě potvrzení formuláře elektronické objednávky tlačítkem „objednat zboží“.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami při odeslání objednávky, Kupující potvrzuje skutečnost, že svá osobní data poskytl dobrovolně.

Kupující může kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze prostřednictvím e-mailu info@nejlepsiobrazy.cz.


11. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz


12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@nejlevnejsiobrazy.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2016 včetně.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit jejich obsah bez předchozího upozornění.

Copyright 2013 - 2021 © NejlepšíObrazy.cz